Algoritme fra C ++ til Python (radial symmetri transform)

stemmer
0

Jeg har til å transformere den radielle symmetri trans algoritme fra C ++ til Python. Jeg er veldig nytt for python og har aldri brukt C ++.

void RadSymTransform(InputArray gradx,InputArray grady,OutputArray result,int ray,double minval=0,double maxval=255)
{
Mat gxMat=gradx.getMat();
Mat gyMat=grady.getMat();
result.create(gradx.size(), CV_16UC1);
Mat resMat=result.getMat();
resMat=Mat::zeros(resMat.size(), resMat.type());
int x,y,i,H,W;
double tx,ty,gx,gy,ampl,max;
H=gxMat.rows;W=gxMat.cols;
for(y=0;y<H;y++)
  for (x = 0; x < W; x++)
  {
    gx=gxMat.at<double>(y,x);
    gy=gyMat.at<double>(y,x);
    ampl=sqrt(gx*gx+gy*gy);
    if((ampl>minval)&&(ampl<maxval)){
      max=(abs(gx)>abs(gy)?abs(gx):abs(gy));
      gx/=max;gy/=max;
      tx=x-ray*gx;ty=y-ray*gy;
      if(tx<0||tx>W||ty<0||ty>H)continue;
      tx=x;ty=y;
      for (i = 0; i < ray; ++i)
      {
        tx-=gx;ty-=gy;
        resMat.at<ushort>((int)ty,(int)tx)++;
      }
    }
  }
}

Det tar x- og y-gradienter og radius deteksjon (ray). minverdi og maksverdi er lav og høy terskel for graderingen.

Algoritmen må omforme mynten bildet ned under den radiale symmetri transform.

skriv skriv

Dette er min python versjon, men dessverre får jeg en feilmelding:

Traceback (most recent call last):
 File C:/Users/Christian/PycharmProjects/symmetry_transform4/RadSymTransform.py, line 74, in <module>
  print(radSymTransform(gray, 60, 0, 255))
 File C:/Users/Christian/PycharmProjects/symmetry_transform4/RadSymTransform.py, line 64, in radSymTransform
  result[ty, tx] = result[ty, tx] + 1
IndexError: index 1024 is out of bounds for axis 1 with size 1024

kode:

import cv2
import cv2
import numpy as np
import math


# x gradient
def gradx(img):
  img = img.astype('int')
  rows, cols = img.shape
  # Use hstack to add back in the columns that were dropped as zeros
  return np.hstack((np.zeros((rows, 1)), (img[:, 2:] - img[:, :-2]) / 2.0, np.zeros((rows, 1))))


# y gradient
def grady(img):
  img = img.astype('int')
  rows, cols = img.shape
  # Use vstack to add back the rows that were dropped as zeros
  return np.vstack((np.zeros((1, cols)), (img[2:, :] - img[:-2, :]) / 2.0, np.zeros((1, cols))))


# img -> gray-scale image
# Detection radius ray
# minVal -> low threshold for the gradient
# maxVal -> low threshold for the gradient
def radSymTransform(img, ray, minVal, maxVal):
  #gxMat = gradx(img)
  #gyMat = grady(img)

  gxMat = cv2.Sobel(img,cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=5)
  gyMat = cv2.Sobel(img,cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=5)

  gxMatShape = gradx(img).shape

  result = np.zeros(img.shape)
  # test = vGradx.getMat()

  # image height = number of rows
  # image width = number of columns
  height = gxMatShape[0]
  width = gxMatShape[1]

  y = 0 # counter 1: y-coordinate
  x = 0 # counter 2: x-coordinate

  while y < height:
    while x < width:
      gx = gxMat[y, x]
      gy = gyMat[y, x]
      ampl = math.sqrt(gx * gx + gy * gy)

      if ampl > minVal and ampl < maxVal:
        maxXY = max(abs(gx), abs(gy))
        gx = gx / maxXY
        gy = gy / maxXY
        tx = x - ray * gx
        ty = y - ray * gy
        if tx < 0 or tx > width or ty < 0 or ty > width:
          tx = x
          ty = y

        i = 0 # counter 3
        while i < ray:
          tx = int(tx - gx)
          ty = int(ty - gy)
          # Increment result at position (tx,ty)
          if tx < width and ty < height:
            result[ty, tx] = result[ty, tx] + 1
          i = i + 1
      x = x + 1
    x = 0
    y = y + 1

  return result


img = cv2.imread('data/P1190263.jpg')
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

result = radSymTransform(gray, 60, 0, 255)
print(result)
cv2.imshow(Output:, result)
cv2.waitKey(0)

Jeg ville være takknemlig for noen råd hva jeg gjorde galt.

Edit: Jeg har nettopp lagt en betingelse at det ikke er lov til å kjøre ut av grenser, men produksjonen er for høy, betyr dette bare en hvit bilde:

skriv

Edit 2: I forandret parametrene til radSymTransform(gray, 1, 250, 255)(den første) og radSymTransform(gray, 10, 250, 255)(andre), og jeg har denne utgang som også er ikke godt:

skriv skriv

Publisert på 19/09/2018 klokken 13:22
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

bruk kan bare bruke Fast Radial Symmetry Transformation bygget i bibliotek lenke til beskrivelsen

Svarte 12/12/2018 kl. 09:13
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more