Swift: Image miste størrelsesforholdet når Tegning Starter

stemmer
0

Jeg prøver å lage et bilde redigering VC for min app, og møtte over problemet. Når jeg begynner å tegne på mitt bilde, vil bildet deformere og deretter mister størrelsesforholdet.

Gif slik:

skriv

Mitt fulle kode slik:

class DrawImageController: UIViewController {

  var canvasImageView: UIImageView = {
    let iv = UIImageView()
    iv.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    iv.backgroundColor = .yellow
    iv.contentMode = .scaleAspectFit
    return iv
  }()

  var lastTouch = CGPoint.zero

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    setupViews()
  }

  func setupViews() {
    view.backgroundColor = .black

    view.addSubview(canvasImageView)

    canvasImageView.centerYAnchor.constraint(equalTo: view.centerYAnchor).isActive = true
    canvasImageView.leadingAnchor.constraint(equalTo: view.safeAreaLayoutGuide.leadingAnchor).isActive = true
    canvasImageView.trailingAnchor.constraint(equalTo: view.safeAreaLayoutGuide.trailingAnchor).isActive = true
    canvasImageView.heightAnchor.constraint(equalToConstant: 300).isActive = true

    canvasImageView.image = UIImage(named: testImage)
  }

  override func touchesBegan(_ touches: Set<UITouch>, with event: UIEvent?) {
    if let firstTouch = touches.first {
      lastTouch = firstTouch.location(in: canvasImageView)
    }
  }

  override func touchesMoved(_ touches: Set<UITouch>, with event: UIEvent?) {
    if let firstTouch = touches.first {
      let touchLocation = firstTouch.location(in: canvasImageView)
      drawLine(from: lastTouch, to: touchLocation)
      lastTouch = touchLocation
    }
  }

  func drawLine(from: CGPoint, to: CGPoint) {
    UIGraphicsBeginImageContext(canvasImageView.frame.size)

    if let context = UIGraphicsGetCurrentContext() {
      canvasImageView.image?.draw(in: CGRect(x: 0, y: 0, width: canvasImageView.frame.size.width, height: canvasImageView.frame.size.height))

      context.move(to: from)
      context.addLine(to: to)

      context.setLineCap(.round)
      context.setLineWidth(5.0)
      context.setStrokeColor(UIColor.blue.cgColor)

      context.strokePath()

      let image = UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext()
      canvasImageView.image = image
      UIGraphicsEndImageContext()
    }     
  }
}

Jeg tilpasset min uavgjort metode fra ulike tutorials på youtube, github og SO. Vil noen råd hvor jeg kunne ha gått galt pls? Takk.

Publisert på 02/09/2018 klokken 04:57
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more