Lese en C / C ++ datastrukturen i C # fra en byte array

stemmer
65

Hva ville være den beste måten å fylle en C # struct fra en byte [] rekke hvor dataene var fra en C / C ++ struct? C struct vil se omtrent slik ut (min C er svært rustne):

typedef OldStuff {
  CHAR Name[8];
  UInt32 User;
  CHAR Location[8];
  UInt32 TimeStamp;
  UInt32 Sequence;
  CHAR Tracking[16];
  CHAR Filler[12];
}

Og ville fylle noe sånt som dette:

[StructLayout(LayoutKind.Explicit, Size = 56, Pack = 1)]
public struct NewStuff
{
  [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 8)]
  [FieldOffset(0)]
  public string Name;

  [MarshalAs(UnmanagedType.U4)]
  [FieldOffset(8)]
  public uint User;

  [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 8)]
  [FieldOffset(12)]
  public string Location;

  [MarshalAs(UnmanagedType.U4)]
  [FieldOffset(20)]
  public uint TimeStamp;

  [MarshalAs(UnmanagedType.U4)]
  [FieldOffset(24)]
  public uint Sequence;

  [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 16)]
  [FieldOffset(28)]
  public string Tracking;
}

Hva er beste måten å kopiere OldStufftil NewStuff, hvis OldStuffble vedtatt som byte [] array?

Jeg er for tiden gjør noe som følgende, men det føles litt klumpete.

GCHandle handle;
NewStuff MyStuff;

int BufferSize = Marshal.SizeOf(typeof(NewStuff));
byte[] buff = new byte[BufferSize];

Array.Copy(SomeByteArray, 0, buff, 0, BufferSize);

handle = GCHandle.Alloc(buff, GCHandleType.Pinned);

MyStuff = (NewStuff)Marshal.PtrToStructure(handle.AddrOfPinnedObject(), typeof(NewStuff));

handle.Free();

Finnes det noen bedre måte å oppnå dette?


Vil bruke BinaryReaderklassen gi noen ytelse fremfor låsing minnet og bruke Marshal.PtrStructure?

Publisert på 05/08/2008 klokken 21:19
kilden bruker
På andre språk...                            


5 svar

stemmer
88

Fra hva jeg kan se i den sammenheng, trenger du ikke å kopiere SomeByteArrayinn i en buffer. Du trenger bare å få håndtaket fra SomeByteArray, pin den, kopiere IntPtrdata ved hjelp av PtrToStructureog slipp. Ingen behov for en kopi.

Det ville være:

NewStuff ByteArrayToNewStuff(byte[] bytes)
{
  GCHandle handle = GCHandle.Alloc(bytes, GCHandleType.Pinned);
  try
  {
    NewStuff stuff = (NewStuff)Marshal.PtrToStructure(handle.AddrOfPinnedObject(), typeof(NewStuff));
  }
  finally
  {
    handle.Free();
  }
  return stuff;
}

Generisk versjon:

T ByteArrayToStructure<T>(byte[] bytes) where T: struct 
{
  T stuff;
  GCHandle handle = GCHandle.Alloc(bytes, GCHandleType.Pinned);
  try
  {
    stuff = (T)Marshal.PtrToStructure(handle.AddrOfPinnedObject(), typeof(T));
  }
  finally
  {
    handle.Free();
  }
  return stuff;
}

Enklere versjon (krever unsafebryter):

unsafe T ByteArrayToStructure<T>(byte[] bytes) where T : struct
{
  fixed (byte* ptr = &bytes[0])
  {
    return (T)Marshal.PtrToStructure((IntPtr)ptr, typeof(T));
  }
}
Svarte 05/08/2008 kl. 21:29
kilden bruker

stemmer
4

Her er et unntak sikker versjon av aksepterte svaret :

public static T ByteArrayToStructure<T>(byte[] bytes) where T : struct
{
  var handle = GCHandle.Alloc(bytes, GCHandleType.Pinned);
  try {
    return (T) Marshal.PtrToStructure(handle.AddrOfPinnedObject(), typeof(T));
  }
  finally {
    handle.Free();
  }
}
Svarte 24/01/2017 kl. 18:40
kilden bruker

stemmer
4

Se opp for pakking problemer. I eksempelet du ga alle feltene er at de åpenbare forskyvninger fordi alt er på 4 byte grenser, men dette vil ikke alltid være tilfelle. Visual C ++ pakker på 8 byte grenser som standard.

Svarte 31/08/2008 kl. 10:03
kilden bruker

stemmer
3
object ByteArrayToStructure(byte[] bytearray, object structureObj, int position)
{
  int length = Marshal.SizeOf(structureObj);
  IntPtr ptr = Marshal.AllocHGlobal(length);
  Marshal.Copy(bytearray, 0, ptr, length);
  structureObj = Marshal.PtrToStructure(Marshal.UnsafeAddrOfPinnedArrayElement(bytearray, position), structureObj.GetType());
  Marshal.FreeHGlobal(ptr);
  return structureObj;
}  

Ta dette

Svarte 11/12/2011 kl. 11:46
kilden bruker

stemmer
0

Hvis du har en byte [] bør du være i stand til å bruke BinaryReader klassen og sette verdier på NewStuff bruke de tilgjengelige ReadX metoder.

Svarte 05/08/2008 kl. 21:24
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more